תשע"ו, סמסטר א', יום ב', חדר 228

שעון 8.30

תיאור הקורס:

הקורס נועד להבניית ידע מתמטי והבנת המבנה הספירלי של תכניות הלימודים במתמטיקה.

במהלך הלמידה, תהייה הכרות והתנסות עם דרכים להנגשת מתמטיקה במסגרת כתית ופרטנית מותאמת לכל התלמידים ובכללם "תלמידי הקצוות".

הקורס יעמיק את הידע המתמטי והדידקטי של הלומדים תוך קישוריות בין הכליים הבאים:

Üתכנית הלימודים החדשה בכיתות יסוד,

Üתכנית הלימודים המקושרת,

Üמסמך ציוני דרך במתמטיקה,

Üמבנה ספר ההתאמות במתמטיקה לחנ"מ.

במקביל לתכנים הדיסציפלינאריים תהייה התייחסות  בקורס גם למיומנויות ניתוח רכיבי המטלה המתמטית וגם לשימוש בשיח מתמטי כפעילות "שיגור" לפתיחת שעור.

תהייה התייחסות לקשר בין הוראה-למידה של מתמטיקה לבין תהליכי חשיבה מסוגים שונים.

מטרות הקורס

1.הכרות ראשונית עם פריסת נושא ספירלית.

2.היכרות עם  דרכים מגוונות לזיהוי קשיים שונים במתמטיקה ובגורמים תפקודיים המשפיעים על הלמידה המתמטית:

*הבנת הקשר בין תפקודים תקינים ולקויים לבין למידה ולהוראת מתמטיקה.

*הבנת עקרונות הקישוריות פנים וחוץ מתמטית.

3.העמקת ידע מתמטי ברמת כיתות יסוד, תוך הכרות ראשונית עם תוכנית הלימודים במתמטיקה ביסודי.

4.הכרות עם אסטרטגיות הוראה מתמטיות מגוונות:

*הכרות עם עזרים מתמטיים ושימוש בהם בארבע פעולות חשבון.

*הכרות עם משחקים מתמטיים ושימוש בהם בארבע פעולות חשבון.