12432561-work-at-home-concept-3d-בית מחשב לובד סטודנטman-using-laptop-computer-at-home-on-white-background

תיאור הקורס:

הקורס נועד להבניית גישה יצירתית-ייחודית ומעוררת מוטיבציה, להוראת המתמטיקה. במרכז הקורס תהייה התייחסות ללמידה קוגניטיבית (מתמטית) באמצעות כלים מתחום המוטוריקה הגסה.

הקורס יעמיק את ההבנה בחשיבות השימוש במשחק בכלל ובמשחק קוגניטורי פרט, לקידום למידה משמעותית במקביל לתרגול ושינון.

תהייה התמקדות בשילוב בין מטרות מתמטיות מתוך תכניות הלימודים במתמטיקה, לבין הוראה ברמות חשיבה שונות תוך השגת מטרות חוץ מתמטיות.

השילוב יבוא לידי ביטוי הן בניתוח משחקים קיימים והן בפיתוח משחקים חדשים.

מטרות הקורס

1.הכרת מאפיינים של ניתוח איכותני של מטלה  מתמטית.

2.הכרות עם סוגי משחק והקשר בין משחק ללמידה.

3.הכרות עם גישות שונות לפיתוח חשיבה אמצעות משחק קוגניטורי-מתמטי, כולל התייחסות לתנועה מושכלת.

4.ניתוח מטרות מתמטיות וקוגניטיביות שניתן להשיג באמצעות משחקים קיימים.

5.הבנת הקשר בין תנועה במרחב לבין שיפור יכולות הלמידה בכלל ויכולות למידה של ילדים עם קשיי קשב בפרט.

6.בניית משחקים קוגניטוריים להוראת מתמטיקה.